ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Public Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

: Bachelor of Public Administration

ชื่อย่อ : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)

: B.P.A. (Public Administration)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และศักยภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม มีความรู้ความชำนาญการทางเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เสียสละในการทำงาน กล้า ตัดสินใจแก้ปัญหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ออกไปทำงานในภาครัฐและเอกชน
 • เพื่อพัฒนาวุฒิภาวะการเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในเชิงวิชาการ นอกเหนือจากเชิงปฏิบัติการเพื่อให้นักรัฐประศาสนศาสตร์
 • มีความต่อเนื่องในการเป็นกลไกสังคม ด้านวิชาการ ปรัชญา และสาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง โดยใช้ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในกรณีที่ศึกษาเป็นปริญญาตรีที่สอง
 • ความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
 • มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 • มีผู้ปกครอง ภูมิลำเนา และที่อยู่ ที่แน่นอน ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
 • ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาล

โอกาสทางวิชาชีพ

 • นักปกครอง (ปลัดอำเภอ ปลัด อบต. อบจ. เทศบาล สำนักงานเขต/อำเภอ)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในกระทรวง กรม หน่วยงาน สำนักงาน และกองต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • รับราชการทหาร และตำรวจ
 • เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
 • อาจารย์ นักวิชาการ ทางด้านการปกครอง
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 • ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ15,000 บาท) (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 125,730 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
 • มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยมูลนิธิฯ เน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)

กองทุนเพื่อการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)