คู่มือฝึกวิชาชีพ

เอกสารรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน สำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

เอกสารรายงานการปฏิบัติงานประจำวันสำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน.pdf

คู่มือวิชา 633211 ประสบการณ์วิชาชีพ

คู่มือวิชาชีพ 633211 ประสบการณ์วิชาชีพ.pdf