ผลงานความภาคภูมิใจ ผลงานนักศึกษา

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

และเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 ทีมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย

ได้รับรางวัลที่

นางสาวจิรัติกุล อินตา

นายพชรพล ชนะคงถาวร

นายปิยะพงษ์ ลามาลี

ได้รับรางวัลชมเชย

นายกฤษช์ธนากร อารย์วงศ์

นายรัฐพงษ์ มาพา

นายจตุรเดช พงศ์พิริยกร

ได้รับเกียรติบัตร

นางสาวสุพิญญา ซุมสันเทียะ

นางสาวพรศรี เล็บครุธ

นางสาววิภาวี เชื้อปรางศ์

ผลงานอาจารย์